Skip to content Skip to navigation

Mihai Niculiță

Curriculum vitae

Curriculum vitae
Informații personale
Nume/prenume Mihai Niculiță
Adresă(e) C.A. Rosetti, nr. 3, Bl. 304, et. 4, ap. 13, 700141, Iași, România
Telefon(oane) +40 232 201477 Mobil: +40 0742824349
Fax(uri) +40 232 201474
Naționalitate(-tăți) Română
Data nașterii 26.08.1984
Sex Masculin
Locul de munca actual Lector universitar/ Geomorfologie, Geografie fizică generală, Geografia Fizică a României, Informatică aplicată, GIS în geomorfologie
Experiența profesională
Perioada 1. 12 februarie 2016 – prezent, Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie si Geologie din Iași
Funcția sau postul ocupat Lector universitar
Activități și responsabilități principale 1. Activități didactice: Geomorfologie, Geografia Fizică a României, Informatică aplicată, GIS aplicat n geomorfologie
2. Activități de cercetare: contracte de cercetare POSDRU, PNCDII
Numele și adresa angajatorului 1.și 2.Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ superior, Studii postuniversitare, Cercetare științifică
Perioada 12 februarie 2013 – ianuarie 2016
Funcția sau postul ocupat Asistent universitar
Activități și responsabilități principale 1. Activități didactice: Geomorfologie, Geografia Fizică a României, Informatică aplicată, Teledetecție și Fotointerpretare
2. Activități de cercetare: contracte de cercetare POSDRU, PNCDII
Numele și adresa angajatorului 1.și 2.Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ superior, Studii postuniversitare, Cercetare științifică
Perioada 19 februarie 2008 – 11 februarie 2013
Funcția sau postul ocupat Preparator universitar
Activități și responsabilități principale 1. Activități didactice: Geomorfologie, Geografia Fizică Generală, Geografia Fizică a României
2. Activități de cercetare: contracte de cercetare POSDRU, CEEX, PNCDII
Numele și adresa angajatorului 1.și 2. Catedra de Geografie fizică, Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie din Iași
Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ superior, Studii postuniversitare, Cercetare științifică
Perioada decembrie 2006 – februarie 2007
Funcția sau postul ocupat Tehnician SIG
Activități și responsabilități principale Activități de digitizare hărți topografice 1:25 00
Numele și adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
Tipul activității sau sectorul de activitate Cercetare științifică
Educație și formare profesională
Perioada 1 august – 1 septembrie 2015
Calificarea / diploma obținută Mobilitate de cercetare
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Spatial patterns, causes and consequences of landslides in Bahlui catchment, Moldavian Plateau, Romania
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Geography and Tourism Division, KULeuven, Belgium
Perioada 8 martie – 28 mai 2015
Calificarea / diploma obținută Mobilitate de cercetare
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Modeling of the landslide susceptibility in the Moldavian Plateau using heuristic and statistic methods
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Research Institute for Hydro geological Protection (IRPI) of the Italian National Research Council (CNR), Perugia, Italy
Perioada 8 aprilie 2014 – octombrie 2015
Calificarea / diploma obținută Cercetare științifică avansată
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Bursă de studii postdoctorale finanțată prin proiectul: „Programe doctorale și post-doctorale de excelență pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Științele Vieții, Mediului și Pământului”, contract POSDRU/159/1.5/S/133391
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
Perioada 9 octombrie 2009 – 21 decembrie 2012
Calificarea / diploma obținută Doctor în Geografie
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Bursă de studii doctorale finanțată prin proiectul „Studii doctorale: portal spre o carieră de excelență în cercetare și societatea cunoașterii”, contract POSDRU/88/1.5/S/47646
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
Perioada 1 octombrie 2007 – 15 iunie 2009
Calificarea / diploma obținută Diploma de Master
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Știința Solului
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
Perioada 1 octombrie 2003 – 15 iunie 2007
Calificarea / diploma obținută Diploma de Licența (Diplomă de Merit)
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Geografie – Geomorfologie/Pedologie
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză, italiană
Autoevaluare
Nivel european (*)
Domenii de competență Geomorfologie, Geomorfometrie, Pedologie, Evaluarea riscurilor geomorfologice
Apartenența la societăți științifice internaționale și naționale 1. membru din anul 2009 Asociaţiei profesionale a geografilor;
2. membru din anul 2008 al Asociației Geomorfologilor din România (AGR);
3. membru din anul 2008 al Asociației Internaționale a Geomorfologilor (IAG);
4. membru din anul 2008 al Societății Naționale Române pentru Știința Solului (SNRSS);
5. membru din anul 2008 al Uniunii Internaționale de Știința Solului (IUSS);
6. membru din anul 2013 al Societății Europene de Geoștiințe (European Geosciences Union);
7. membru din anul 2012 al Societății Internaționale a Geomorfometricienilor (International Society of Geomorphometricians - ISG)
8. membru din 2016 al Societății Europene pentru Conservarea Solului (European Society for Soil Conservation)
9. membru din 2016 al International Terraced landscape Alliance
10. membru din 2016 al ProGEO (The European Association for the Conservation of the Geological Heritage)
Diplome și medalii 1. Premiul Simion Mehedinți - Mihai Niculiță - Studiul geomorfologic al Muntelui Pietricica, Simpozionul Național al Studenților Geografi, ediția a XI-a, 2004, București.
2. Premiul I - Mihai Niculiță, Ciuhat Andrei - Considerații hidrogeomorfologice asupra Coastei Iașilor, Simpozionul Național al Studenților Geografi, ediția a XII-a, 2005, București.
Lucrări științifice publicate
(Anexa 1)
1. Autor a 10 capitole în cărți de specialitate.
2. 27 articole științifice (din care 18 ca unic autor sau prim autor): 4 în jurnale cotate ISI, 4 în jurnale indexate ISI, 17 în jurnale indexate BDI, 4 în alte publicații; 15 abstracte.
Lucrări prezentate la manifestări științifice (Anexa 2) 81 de lucrări științifice prezentate, dintre care 22 în străinătate (Italia, Bulgaria, Austria, Olanda, SUA, Republica Moldova). Coautor (fără participare efectivă în cadrul manifestărilor științifice) al altor 5 comunicări prezentate atât la manifestări internaționale (Franța, Belgia), cât și în țară.
Contracte de cercetare științifică
(Anexa 3)
Colaborator la 4 contracte de cercetare naționale vizând: estimarea ritmului de ravenare în Podișul Moldovei, impactul lacurilor de acumulare asupra mediului, riscurile hidro-climatice și pedo-geomorfologice în bazinul Bârladului, producția de sedimente, tehnologii spațiale educaționale.
Citări în literatura de specialitate
(Anexa 4)
Peste 20 de citări ale contribuțiilor proprii, în cărți de specialitate sau publicații științifice.
Activitatea didactică Lucrări practice/seminarii
Disciplina Specializarea/Anul
Informatică aplicată Geografie, Anul I
Informatică aplicată Geografia Turismului, Anul I
Informatică aplicată Geografia Mediului, Anul I
Informatică aplicată Planificare Teritorială, Anul I
Geomorfologie Hidrologie și Meteorologie, Anul II
Geomorfologie Geografie, Anul I
Geomorfologie Geografia Turismului, Anul I
Geomorfologie Geografia Mediului, Anul I
Geomorfologie Planificare Teritorială, Anul I
Mediul Fizico-Geografic al României Geografia Mediului, Anul III
Geografie Fizică Generală Planificare Teritorială, Anul III
Geografie Fizică Generală Geografie, Anul III
Geografie Fizică Generală Hidrologie și Meteorologie, Anul III
Teledetecție și Fotointerpretare Geografie, Anul I
Geomatică, Anul II

Îndrumare lucrări de licență/disertație Coordonarea a peste 20 de lucrări de licență și disertație, începând cu anul 2009.

Aplicații practice studențești Peste 20 de aplicații studențești și practici de specialitate, coordonate începând cu anul 2008, îndeosebi în aria montană a României, dar și în unitățile deluroase extracarpatice și intracarpatice

Informații suplimentare Competențe de geostatistică achiziționate prin participarea la școala de vară Geostat 2010 între 28
iunie și 2 iulie 2010, Plasencia, Spania.
• Competențe GRASS GIS achiziționate prin participarea la workshop-ul: GRASS GIS tutorial, susținut
de către Markus Metz, în cadrul Geostat 2010 între 28 iunie și 2 iulie 2010, Plasencia, Spain.
• Competențe SAGA GIS achiziționate prin participarea la workshop-ul: Geostatistical mapping using
gstat, geoR and SAGA GIS susținut de Tomislav Hengl, în cadrul Geostat 2010 între 28 iunie și 2 iulie
2010, Plasencia, Spania.
• Competențe R achiziționate prin participarea la școala de vară Geostat 2010 între 28 iunie și 2
iulie 2010, Plasencia, Spania.
• Competențe de analiză spațială a nesiguranței achiziționate prin participarea la workshop-ul:
Spatial uncertainty propagation susținut de Gerard Heuvelink, în cadrul Geostat 2010 între 28 iunie și 2 iulie
2010, Plasencia, Spania.
• Competențe analiză a datelor spațio-temporale achiziționate prin participarea la workshop-ul:
Spatio-temporal data analysis: from concepts to applications susținut de Roger Bivand, în cadrul Geostat 2010
între 28 iunie și 2 iulia 2010, Plasencia, Spania.
• Competențe eșantionare spațială statistică achiziționate prin participarea la cursul: Computational
tools to optimize spatial sampling susținut de Dick Brus, în cadrul European Geosciences Union meeting,
12-17 aprilie, 2015, Vienna, Austria.
• Competențe de procesare a norilor de puncte 3D achiziționate prin participarea la cursul: Use of
3D point clouds in Geosciences: Acquisition, Processing and Applications susținut de Antonio Abellan,
Dario Carrea, Florian Humair, Antoine Guerin, Marc-Henri Derron, în cadrul European Geosciences Union meeting,
12-17 aprilie, 2015, Vienna, Austria.
• Competențe de procesare a datelor de altitudine cu ajutorul instrumentelor cu cursă deschisă
achiziționate prin participarea la workshop-ul: Automated analysis and visualization of elevation data using
open source tools R+OSGeo susținut de Tomislav Hengl & Carlos Grohmann, în cadrul Geomorphometry 2011
între 7-11 septembrie 2011, Redlands, SUA.
• Competențe de procesare a datelor LIDAR achiziționate prin participarea la workshop-ul:
Hands-on intro to LiDAR processing with LAS tools susținut de Martin Isenburg, în cadrul Geomorphometry
2015 între 22-26 iunie 2015, Poznan, Polonia.
• Competențe Radar interferometry achiziționate prin participarea la workshop-ul:
Radar interferometry for ground motion analysis susținut de Fabio Bovenga & Janusz Wasowski, în
cadrul Geomorphometry 2015 între 22-26 iunie 2015, Poznan, Polonia.

Membru în comitetul de organizare a unor seminarii, conferințe, simpozioane naționale:
- membru în comitetul de organizare al simpozionului național AGR 2011;
- membru în comitetul de organizare al simpozionului internațional 6th Gully Erosion 2013;
- membru în comitetul de organizare al simpozionului internațional Dimitrie Cantemir, 2014;
- membru în consiliul științific al simpozionului Național de Geomorfologie, Orșova, 29-31 mai 2014;
- moderator secţiune International Multidisciplinary Scientific Geoconferences, 17-26 iunie 2014 Bulgaria;
-
- membru în consiliul științific al simpozionului Național de Geomorfologie, Sf. Gheorghe (Deltă), 22 – 24 mai 2015;
- membru în consiliul științific al simpozionului Internațional SIG, Iași, 2015;
- moderator secţiune CSA 2015, 22-25 octombrie Iași;
- membru în secretariatul tehnic al simpozionului AGR 2016;
- moderator al secţiunii de postere a simpozionului AGR 2016.

Activități redacționale:
- membru al colectivului de redacție a lucrării Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului – raport de cercetare, coordonator Constantin Rusu, 2008;
- editor tehnic al jurnalului Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir” din 2013-prezent;
- editor tehnic și membru al Colectivului de redacție al jurnalului Analele Științifice ale Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Seria Geografie din 2012-prezent;
- editor tehnic al jurnalului Factori si procese pedogenetice din zona temperată din 2015-prezent.

Anexe Anexa 1 Lista lucrărilor științifice publicate
Anexa 2 Lista lucrărilor prezentate la manifestări științifice
Anexa 3 Lista citărilor în literatura de specialitate
Anexa 4 Competențe de cercetare
Anexa 5 Competențe didactice

Anexa 1
LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

A. Cărți și capitole de cărți:

1. Niculiță Mihai, Tanasă Iuliana, (2007) – Analiza principalilor parametri geomorfometrici ai bazinului Bârladului, in Rusu C., ed., “Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului, Ed. Performantica, 444 pp. ISBN 978-973-730-514-5.
2. Niculiță Mihai, Rusu Constantin, Niculiță Iuliana Cornelia, (2008) – Analiza unor parametri geomorfometrici ai bazinului Bârladului, in Rusu C., ed., “Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului, Ed. Performantica, 444 pp. ISBN 978-973-730-514-5.
3. Minea Ionuț, Niculiță Mihai, (2008) – Scurgerea maximă din bazinul hidrografic Bârlad, in Rusu C., ed., “Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului, Ed. Performantica, 444 pp. ISBN 978-973-730-514-5.
4. Niculiță Mihai, Rusu Constantin, Patriche Cristian-Valeriu, Niacșu Lilian, (2008) – Geomorfometria bazinului Bârladului, in Rusu C., ed., “Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului, Ed. Performantica, 444 pp. ISBN 978-973-730-514-5.
5. Niculiță Mihai, Niculiță Iuliana Cornelia, (2008) – Utilizarea tehnicilor SIG pentru estimarea eroziunii solului, in Rusu C., ed., ““Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului, Ed. Performantica, 444 pp. ISBN 978-973-730-514-5.
6. Niculiță Mihai (2015) – Geomorfologie. Lucrări practice, Iași, ISBN 978-973-0-20532-9.
7. Niculiță Mihai (2015) – Geografia Fizică a României. Lucrări practice. Geomorfostructura, Iași, ISBN 978-973-0-20533-6.
8. Niculiță Mihai (2016) – Realizarea unui cadru de lucru pentru analiza geomorfometrică a reliefului reprezentat pe modelele numerice ale suprafeței terenului, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (in press).
9. Cristea Dan, Gîfu Daniela, Pistol Ionuț, Sfirnaciuc Daniel, Niculiță Mihai (2016) - A mixed approach in Recognising geographical entities in texts, in 12th Summer School on Linguistic Linked Open Data, EUROLAN 2015 and Workshop on Social Media and the Web of Linked Data, RUMOUR-2015; Sibiu; Romania; 13 July 2015 through 25 July 2015, Communications in Computer and Information Science, Vol. 588, Springer, pp. 49-63. doi: 10.1007/978-3-319-32942-0_4
10. Mărgărint Ciprian, Niculiță Mihai (2017) - Landslide type and pattern in Moldavian Plateau, NE Romania. In: Rădoane M, Vespremeanu-Stroe A (eds), Landform Dynamics and Evolution in Romania. Springer, pp. 271–304. doi: 10.1007/978-3-319-32589-7_12

B. Articole cotate ISI

1. Niculiță Mihai, Mărgărint Ciprian, Michele Santangelo (2016) - Archaeological evidence for Holocene landslide activity in the Eastern Carpathian lowland, Quaternary International, 415(10):175-189, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.12.048.
3. Niculiță Mihai - Automatic landslide length and width estimation based on the geometric processing of the bounding box and the geomorphometric analysis of DEMs, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 16, 2021-2030
4. Todosi Cristian, Niculiță Mihai, Boca Bogdan, Bucur Daniel - Reservoir Sedimentation Analysis Using GIS Techniques in the Bahluiet Catchment in the Perspective of Sustainable Agricultural Development, Journal of Environmental Protection and Ecology, 17, 3, 1095-1104.
5. Niculiță Mihai, Balan Mihai-Gabriel, Andrei Adrian, Rusu Eugen (2016) - Digital soil mapping in a mountainous area with mixed land use (Humor catchment – Eastern Carpathians, Romania) using soil-landscape systems, fuzzy logic and environmental covariates, Environmental Engineering and Management Journal (in press).

C. Articole științifice în volume ale conferințelor indexate ISI Procedings

1. Niculiță Mihai, (2011) – Effects of geomorphometric variables variability due to different computing algorithms in environmental modeling, Procedia Environmental Sciences, Volume 3, 1st Conference on Spatial Statistics 2011 – Mapping Global Change, Enschede, 23-25 March 2011, edited by Alfred Stein, Edzer Pebesma and Gerard Heuvelink, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187802961100185X. (http://dx.doi.org/10.1016/j.proenv.2011.07.058).
2. Niculiță Mihai, Boca Bogdan, Minea Ionuț (2014) – Analysis of Parcovaci and Ciurbesti (Iasi County, Romania) reservoirs sedimentation, International Multidisciplinary Scientific Geoconferences, 17-26 june 2014 Bulgaria, 14th GeoConference on Water resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Conference Proceedings, Volume I, Hydrology and Water Resoruces, 43-50, ISBN 978-619-7105-13-1, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B31.
3. Niculiță Mihai, Dumitriu Dan (2104) – Framework for processing river bank DTMs generated by terrestrial laser scanning, International Multidisciplinary Scientific Geoconferences, 17-26 june 2014 Bulgaria, 14th GeoConference on Water resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Conference Proceedings, Volume III, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, 589-594, ISBN 978-619-7105-12-4, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B23.
4. Niculiță Mihai, Minea Ionut, Adrian Andrei (2015) – Interpolating phreativ level altitude around Mădârjac village using geomorphometric variables as covariates, International Multidisciplinary Scientific Geoconferences, 16-22 june 2015 Bulgaria, 15th GeoConference on Water resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Conference Proceedings, Volume III, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing.

D. Articole științifice în reviste internaționale indexate BDI

1. Niculiță Mihai, Minea Ionut, Lupascu Angela (2008) –The evolution of the forested surfaces in Ciurea and Podu-Iloaiei forest perimteters between 1894-2006, Scientific Papers, Agronomy set, vol. 51(2):195-201, Agronomic and Veterinary Medicine University “Ion Ionescu de la Brad” Iassy, “Ion Ionescu de la Brad” Press, Iassy, http://www.revagrois.ro/PDF/2008_2_195.pdf.
2. Niculiță Mihai, Niculiță Iuliana Cornelia (2008) – The determination and graphical representation of lateral fluvial channel migration rates using a raster approach, Geographical “D. Cantemir” Seminar Papers, no. 28, Univ. Al. I. Cuza Press, Iasi. http://www.seminarcantemir.uaic.ro/doc/PGSDC_No_28_p_007.pdf
3. Niculiță Mihai, Niculiță Iuliana Cornelia (2008) – Raster computation of relief, Scientific Annals of "Alexandru Ioan Cuza" University from Iassy, sect. IIc., Univ. Al. I. Cuza Press, Iassy. http://www.geo.uaic.ro/analegeo/baza/arhiva/2008.pdf
4. Niculiță Mihai, Rusu Constantin (2010) – The soil and geomorphologic limits between the Copou hillslope and Cacaina floodpalin (Iassy area), Factors and pedogenetic processes in the temperate zone, 9:21-41. http://www.soilscience.uaic.ro/doc/SFFPTZ_No_9_p_031.pdf
5. Ionut Minea, Adrian Ursu, Niculiță Mihai (2010) - Methodological issues concerning the identification of areas with excess moisture. Case study: Bahlui drainage basin, Papers of the Dimitrie Cantemir Geographical Seminar, 30:55-61, http://www.seminarcantemir.uaic.ro/doc/PGSDC_No_30_p_055.pdf.
6. Tanasa Iuliana Cornelia, Niculiță Mihai, Rosca Bogdan Pirnau Radu (2010) - Pedometric techniques in spatialisation of soil properties for agricultural land evaluation, Bulletin UASVM Agriculture, 67:274-278, http://journals.usamvcj.ro/agriculture/issue/view/144.
7. Ionut Minea, Doru Butelca, Niculiță Mihai (2011) – The evaluation of the hydrological risks associated with the maximum discharge in the upper water catchment of the river Bârlad, The air and water. Environment components, p. 260, Babes Bolyai University.
8. Dumitriu Dan, Niculiță Mihai, Condorache Daniel (2011) – Downstream Variation in the Pebble Morphometry of the Trotus River, Eastern Carpathians (Romania), Geographical Forum. Studies and research of geography and environment protection, 10(1):78-90, http://forumgeografic.ro/wp-content/uploads/2011/07/Dumitriu.pdf.
9. Dumitriu Dan, Condorachi Daniel, Niculiță Mihai (2011) - Downstream variation in particle size: a case study of the Trotus River, Eastern Carpathians (Romania) An. Univ.Oradea, Geogr., t. XXI (2), pp. 222-232. http://istgeorelint.uoradea.ro/Reviste/Anale/Art/2011-2/7_527_AUOG_Dan.pdf
10. Niculiță Iuliana Cornelia, Niculiță Mihai (2011) - Methods for natural land mapping units delineation for agricultural land evaluation, Lucrari Stiintifice. Seria Agronomie, 54(1):44-49, http://www.revagrois.ro/PDF/2011/paper/2011-54(1)-10-en.pdf.
11. Niculiță Mihai (2013) – Geomorphometric techniques for landform analysis for pedologic characterization of terrain, Annals of the University of Craiova, Series Agriculture, Montanology, Cadastre, 42(1):. (http://anale.agro-craiova.ro/index.php/aamc/article/download/814/749)
12. Bogdan Roșca, Radu Pîrnău, Mihai Niculiță, Iuliana Niculiță (2013) – Soil survey and mapping using QGIS in the specific methodological context of Romania, Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone, 12(1):69-75.
13. Cristian Todosi, Niculiță Mihai (2015) - Assessing soil erodability factor for RUSLE2 in Bahluieț catchment, Eastern Romania, Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone (in press).
14. Doru Silviu, Niculiță Mihai (2016) – Assessing cover-management factor for RUSLE2 in the context of Romanian land use data, Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone (in press).
15. Niculiță Mihai (2016) – Proposal for the update of the landslide indicators from the Romanian agricultural land evaluation methodology, Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone (in press).
16. Niculiță Mihai (2016) – The correlation of the Romanian landslide typology with the international landslide typology, Scientific Annals of "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi - Geography series (in press).
17. Niculiță Mihai, Necula Nicușor, Mihai Mădălina (2016) – Landslide recognition from high resolution DEMs and remote sensing imagery, Scientific Annals of "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi - Geography series (in press).

E. Articole științifice publicate în volumele unor manifestări științifice și în reviste cu alte cotații

1. Niculiță Mihai, Minea Ionut, Ciuhat Andrei (2010) – The swamps from the north-western hillslope of Paun hill (Iasi region), in Geography in the actual development context, ed. Vescan I., Fodorean I. and Moldovan C., Cluj University Press.
2. Niculiță Mihai (2011) - A classification schema for structural landforms of the Moldavian platform (Romania), In Geomorphometry 2011, edited by T. Hengl, I. S. Evans, J. P. Wilson and M. Gould, 3-6. Redlands, CA, 2011. http://www.geomorphometry.org/Niculiță2011
3. Niculiță Mihai (2013) – Floodplain delineation using cluster analysis of geomorphometric variables and class spectral statistics, in Geomorphometry 2013 Proceedings, 16-20 October 2013, Nanjing, China, http://geomorphometry.org/content/geomorphometry-2013-programme
4. Niculiță Mihai (2015) - Automatic extraction of landslide flow direction using geometric processing and DEMs, In Geomorphometry for Geosciences, edited by Jaroslaw Jasiewicz, Zbigniew Zwoliński, Helena Mitasova and Tomislav Hengl, 201-203. Poznań, Poland: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Adam Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, http://geomorphometry.org/system/files/Niculiță2015geomorphometry.pdf.

Articole publicate în străinătate sub formă de abstract

- în volume cotate BDI:
1. Mărgărint Mihai Ciprian, Niculiță Mihai (2013) – Spatial models for landslide susceptibility using logistic regression method with different landslide inventories. Application in Moldavian Plateau, NE Romania, EGU General Assembly Conference Abstracts, 10290.
2. Niculiță Mihai (2013) – Open source tools for geomorphologic web map dissemination, EGU General Assembly Conference Abstracts, 7730.
3. Niculiță Mihai (2014) - Floodplain delineation using cluster analysis of geomorphometric variables and class spectral statistics, EGU General Assembly Conference Abstracts, 975.
4. Mihai Ciprian Mărgărint, Niculiță Mihai (2014) - Comparison and validation of Logistic Regression and Analytic Hierarchy Process models of landslide susceptibility in monoclinic regions. A case study in Moldavian Plateau, N-E Romania, EGU General Assembly Conference Abstracts, 6371.
5. Micu Mihai, Malet Jean-Philippe, Balteanu Dan, Mărgărint Ciprian, Niculiță Mihai, Jurchescu Marta, Chitu Zenaida, Sandric Ionut, Simota Catalin, Mathieu, Alexandre (2014) - Typologically-differentiated landslide susceptibility assessment for Romania, EGU General Assembly Conference Abstracts, 13315.
6. Niculiță Mihai, Mărgărint Mihai Ciprian (2014) - Landslide inventory for Moldavian Plateau, Romania, International conference Analysis and Management of Changing Risks for Natural Hazards, 18-19 November 2014, Padova, Italy.
7. Niculiță Mihai, Niculiță Iuliana Cornelia (2014) - Introduction of soil and land use as elements at risk for flood and landslide risk assessment in the Romanian context of risk and agricultural land evaluation assessment, International conference Analysis and Management of Changing Risks for Natural Hazards, 18-19 November 2014, Padova, Italia.
8. Mărgărint Mihai Ciprian., Niculiță Mihai (2014) - Local stakeholders’ perception of natural risks. Case study of lasi County, NE Romania, International conference Analysis and Management of Changing Risks for Natural Hazards, 18-19 November 2014, Padova, Italia.
9. Niculiță Mihai, Mihai Ciprian Mărgărint (2015) – Testing landslide susceptibility uncertainty propagation due to the data source of the landslide inventory: satellite imagery versus LIDAR, EGU General Assembly Conference Abstracts, vol. 17, 10043.
10. Niculiță Mihai, Obreja Florin, Boca Bogdan (2015) - Geomorphological change detection of fluvial processes of lower Siret channel using LIDAR data, EGU General Assembly Conference Abstracts, vol. 17, 10349.
11. Mărgărint Mihai Ciprian., Niculiță Mihai (2015) - Local stakeholders' perception of landslide and flood risks in Iasi County, Romania, EGU General Assembly Conference Abstracts, vol. 17, 9659.
12.

- în volume ale unor manifestări științifice:
1. Niculiță Mihai, Roșca Bogdan Pîrnău Radu, Tanasă Iuliana Cornelia, (2010) - Estimation of soil properties based on geomorphometrical parameters approach using multiple regression modeling for DSM in Iași County, Proceedings of the International Workshop on Digital Soil Mapping. Rome, 24-26 May 2010.
2. Niculita M., Margarint M.C., Landslide inventory for Moldavian Plateau, Romania, International conference Analysis and Management of Changing Risks for Natural Hazards, 18-18 Noiembrie 2014, Padova, Italia.
3. Niculita M., Niculita I.C., Introduction of soil and land use as elements at risk for flood and landslide risk assessment in the Romanian context of risk and agricultural land evaluation assessment, International conference Analysis and Management of Changing Risks for Natural Hazards, 18-18 Noiembrie 2014, Padova, Italia.
4. Margarint M.,Niculita M., Local stakeholders’ perception of natural risks. Case study of lasi County, NE Romania, International conference Analysis and Management of Changing Risks for Natural Hazards, 18-18 Noiembrie 2014, Padova, Italia.

ANEXA 2
LUCRĂRI PREZENTATE LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

A. PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE, CONGRESE, CONFERINȚE, SEMINARII INTERNAȚIONALE (SUSȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE):

1. Niculiță Iuliana Cornelia, Niculiță Mihai– The design of LIS for Neamt County, Symposium International GIS in ecological potential evaluation, territorial and human resources management, September 2007, Chisinau, Republic of Moldavia.
2. Niculiță Mihai, Rosca Bogdan, Parnau Radu, Niculiță Iuliana - Estimation of soil properties based on geomorphometrical parameters approach using multiple regression modeling for DSM in Iasi County, 4th Global Workshop on Digital Soil Mapping, From Digital Soil Mapping to Digital Soil Assessment: identifying key gaps from fields to continents, 24-26 May 2010, Roma, Italy.
3. Niculiță Mihai - Effects of geomorphometric variables variability due to different computing algorithms in environmental modeling, Spatial Statistics, 23-25 March 2011, Enschede, The Nederland.
4. Niculiță Mihai - A classification schema for structural landforms of the Moldavian platform (Romania), Geomorphometry 2011, 7-12 September, Redlands, USA.
5. Mărgărint Mihai Ciprian, Niculiță Mihai– Spatial models for landslide susceptibility using logistic regression method with different landslide inventories. Application in Moldavian Plateau, NE Romania, European Geosciences Union General Assembly, 7– 14 aprilie 2013, Viena, Austria.
6. Niculiță Mihai – Open source tools for geomorphologic web map dissemination, European Geosciences Union General Assembly, 7– 14 aprilie 2013, Viena, Austria.
7. Niculiță Mihai, Mihai Ciprian Mărgărint, Landslide pattern and type in Moldavian Plateau, NE Romania, 17th Joint Geomorphological Meeting Liege – 2014.
8. Niculiță Mihai, Floodplain delineation using cluster analysis of geomorphometric variables and class spectral statistics, European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna, Austria, 27 April – 02 May 2014.
9. Mihai Ciprian Mărgărint, Niculiță Mihai, Comparison and validation of Logistic Regression and Analytic Hierarchy Process models of landslide susceptibility in monoclinic regions. A case study in Moldavian Plateau, N-E Romania, European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna, Austria, 27 April – 02 May 2014.
10. Micu Mihai, Malet Jean-Philippe, Balteanu Dan, Mărgărint Ciprian, Niculiță Mihai, Jurchescu Marta, Chitu Zenaida, Sandric Ionut, Simota Catalin, Mathieu, Alexandre (2014) - Typologically-differentiated landslide susceptibility assessment for Romania, European Geosciences Union General Assembly 2014, 27 April – 02 May 2014, Vienna, Austria.
11. Niculiță Mihai, Boca Bogdan, Minea Ionut (2014) – Analysis of Parcovaci and Ciurbesti (Iasi County, Romania) reservoirs sedimentation, International Multidisciplinary Scientific Geoconferences, 17-26 june 2014 Bulgaria, 14th GeoConference on Water resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Conference Proceedings, Volume I, Hydrology and Water Resoruces, 43-50, ISBN 978-619-7105-13-1, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B31.
12. Niculiță Mihai, Dumitriu Dan (2104) – Framework for processing river bank DTMs generated by terrestrial laser scanning, 14th SGEM GeoConference on Cartography and GIS, www.sgem.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-13-1 / ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, DOI: 10.5593/SGEM2014/B23/S11.075.
13. Andrei Adrian, Niculiță Mihai, Boca Bogdan – Methods of LIDAR data classification in areals with forest of Sacovat catchment, GIS International Symposium 22th ed., 24-25 October 2014, Chisinau, Ecology and Geography Institute, Moldavian Academy of Sciences.
14. Doru Silviu, Niculiță Mihai, Rusu Constantin – Using raster algebra for land use change detection, GIS International Symposium 22th ed., 24-25 October 2014, Chisinau, Ecology and Geography Institute, Moldavian Academy of Sciences.
15. Niculiță Mihai, Boca Bogdan, Todosi Cristian – Methods for classification of LIDAR data for the anthropic lakes and their hillslope catchments, GIS International Symposium 22th ed., 24-25 October 2014, Chisinau, Ecology and Geography Institute, Moldavian Academy of Sciences.
16. Niculiță Mihai, Boca Bogdan – Technique for DEM difference applied for DEMS from contours and LIDAR, GIS International Symposium 22th ed., 24-25 October 2014, Chisinau, Ecology and Geography Institute, Moldavian Academy of Sciences.
17. Todosi Cristian, Niculiță Mihai, Boca Bogdan – Technique for DEM difference applied to bathymetric data for estimation of volumes of sediments stored in anthropic lakes, GIS International Symposium 22th ed., 24-25 October 2014, Chisinau, Ecology and Geography Institute, Moldavian Academy of Sciences.
18. Niculiță Mihai, Minea Ionuț, Adrian Andrei (2015) – Interpolating phreativ level altitude around Mădârjac village using geomorphometric variables as covariates, International Multidisciplinary Scientific Geoconferences, 16-22 june 2015 Bulgaria, 15th GeoConference on Water resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Conference Proceedings, Volume III, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing
19. Niculiță Mihai, Mărgărint Mihai Ciprian (2015) - Testing landslide susceptibility uncertainty propagation due to the data source of the landslide inventory: satellite imagery versus LIDAR, European Geosciences Union General Assembly 2015, 12 - 17 April 2014, Vienna, Austria.
20. Niculiță Mihai, Mărgărint Mihai Ciprian (2015) - Geomorphological change detection of fluvial processes of lower Siret channel using LIDAR data, European Geosciences Union General Assembly 2015, 12 - 17 April 2014, Vienna, Austria.
21. Niculiță Mihai, Mărgărint Mihai Ciprian (2015) - Local stakeholders' perception of landslide and flood risks in Iasi County, Romania, European Geosciences Union General Assembly 2015, 12 - 17 April 2014, Vienna, Austria.
22. Niculiță Mihai (2015) - Automatic extraction of landslide flow direction using geometric processing and DEMs, Geomorphometry 2015, Adam Mickiewicz University in Poznań, Institute of Geoecology and Geoinformation.
23. Mihai Ciprian Margarint, Mihai Niculita (2015) The influence of the anthropic lakes as a major preparatory factor in landslide distribution in Moldavian Plateau, Romania, Eugeo Budapest 2015, 30 August – 2 September, 2015, Budapest.

B. PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE, CONGRESE, CONFERINȚE, SEMINARII, WORKSHPOP-URI INTERNAȚIONALE (SUSȚINUTE ÎN ROMÂNIA):

1. Niculiță Mihai - Structural and lithologic control on the geomorphometry of Tarcău and Marginal Folds Nappes area between Suceava and Trotuș rivers (Eastern Carphatians), 14th Joint Geomorphological Meeting (JGM) Italy – Romania –Belgium – France – Greece, Contemporary directions in the study of the relief, University of Bucharest, Romania, Bucharest–Sinaia, May 26 – 29, 2010.
2. Mihai Niculiță – The potential of Romanian topographic maps for geomorphic change detection, International Symposium „Historical maps in environmental geosciences”, 21-23 iunie 2012, Cluj Napoca.
3. Mihai Niculiță – SRTM3 downsampling to SRTM1, Interdisciplinarity in geoscience in the Carpathian Basin, Universitatea din Suceava, 19-22 octombrie, 2012, Suceava
4. Mihai Niculiță, Data sources for extraction of gully extension in Romania, International Symposium on Gully Erosion in a Changing World (6th ISGE), Iași, Romania, 06-12 May 2013

C. PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE, CONGRESE, CONFERINȚE, SEMINARII, WORKSHPOP-URI NAȚIONALE :

1. Mihai Niculiță - Studiu geomorfologic al Muntelui Pietricica, Simpozionul Național al Studenților Geografi, ediția a XI-a, 2004, București, Premiul Simion Mehedinți
2. Mihai Niculiță, Ciuhat Andrei - Considerații hidrogeomorfologice asupra Coastei Iașilor, Simpozionul Național al Studenților Geografi, ediția a XII-a, 2005, București, Premiul I
3. Baciu Dorin-Sorin, Mihai Niculiță, Grădianu Ionuț - Rectificări geologico-structurale între bazinele pâraielor Agârcia și Doamna, Piatra Neamț, pânza de Vrancea, Simpozionul Grigore Cobălcescu, 2006, Iași
4. Grădianu Ionuț, Mihai Niculiță - Kotlarczykia bathybia Jermanska, 1974, (Teleostei, Gonostomatidae), din formațiuni oligocene de la Piatra Neamț, pânza de Vrancea, Simpozionul Grigore Cobălcescu, 2006, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Iași
5. Mihai Niculiță - Efectul viiturii din 18-19 august 2005 asupra mediului din bazinul hidrografic Sabasa, Simpozionul Național al Studenților Geografi, ediția a XIII-a, 2006, București, premiul Departamentului Credis
6. Mihai Niculiță, Tanasă Iuliana Cornelia - Folosirea Modelelor Numerice ale Terenului în Modelarea Hidrologică Spațială. Studiu de caz: zona Piatra Neamț, Simpozionul Național al Studenților Geografi, ediția a XIII-a, 2006, București
7. Tanasă Iuliana Cornelia, Mihai Niculiță - Modelarea colmatării lacului Crucii (Munții Stânișoarei), Simpozionul Național al Studenților Geografi, ediția a XIV-a, 2007, București, Premiul II
8. Mihai Niculiță - Folosirea Modelelor Numerice ale Terenului în Modelarea Environmentală. Studiu de caz: Bazinul hidrografic Bârlad, Simpozionul Național al Studenților Geografi, ediția a XIV-a, 2007, București, Premiul Societății de Geografie
9. Baciu Dorin-Sorin, Mihai Niculiță, Grădianu Ionuț - Pești fosili oligoceni din olistolitul de marne bituminoase de pe Muntele Pietricica, Piatra Neamț, Semiferestra Bistrița-Râșca, Simpozionul Național de Paleontologie, ediția a 60-a, 2007, Iași
10. Mihai Niculiță - Aspecte geomorfometrice ale evolutiei albiei minore a raului Siret, Seminarul Geografic Dimitrie Cantemir, 2007, Iași
11. Mihai Niculiță, Niculiță Iuliana Cornelia - Transformări ale utilizării solurilor din Nord-Estul României relevate cu ajutorul imaginilor satelitare, Simpozionul Internațional Factori și procese pedogenetice în zona temperată, ediția a XVII-a, Facultatea de Geografie și Geologie, UAIC, 2007, Iași, România
12. Niculiță Mihai - Corelații local-regional-continentale ale unor parametri geomorfometrici, Simpozionul anual de Geografie, ediția a XVII-a, 2007, Academia Română, Filiala Iași.
13. Niculiță Mihai, Minea Ionut - Variația și implicațiile debitului lichid maxim ipotetic al râului Bârlad, Workshop CEEX “Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului”, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, noiembrie 2007, Iași
14. Niculiță Mihai, Tanasă Iuliana Cornelia - Analiza principalilor parametrii geomorfometrici al bazinului hidrografic Bârlad, Workshop CEEX “Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului”, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, noiembrie 2007, Iași.
15. Niculiță Mihai, Minea Ionut - Modele de tip precipitații-scurgere utilizate în evaluarea riscurilor hidrologice din bazinul Bârladului, Workshop CEEX “Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului”, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iunie 2008, Iași.
16. Niculiță Mihai, Niculiță Iuliana Cornelia - Riscul de eroziune a solului în bazinul hidrografic Bârlad funcție de parametrii geomorfometrici, Workshop CEEX “Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului”, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iunie 2008, Iași.
17. Niculiță Mihai - Evaluarea riscului la alunecări de teren de mică adâncime în bazinul hidrografic Bârlad funcție de parametrii geomorfometrici, Workshop CEEX “Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului”, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iunie 2008, Iași.
18. Mihai Niculiță, Niculiță Iuliana Cornelia – Analiza algoritmilor de calcul a pantei de pe modele numerice ale terenului în format raster, Simpozionul Internațional Sisteme Informatice Geografice, ed. a XVII-a, Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, 2008.
19. Mihai Niculiță - Analiza energiei de relief la nivel global, Lucrările Seminarului Internațional Dimitrie Cantemir, Ed. a XXVIII-a, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2008, Iași.
20. Iași – 12-13 iunie 2008, Workshop CEEX (IRIS) 756/2006: Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului (ediția a II-a), cu lucrarea Modele de tip precipitații-scurgere utilizate în evaluarea riscurilor hidrologice din bazinul Bârladului în colaborare cu Mihai Niculiță și Constantin Rusu;
21. Iași – 27 iunie 2008, Simpozionul Tehnologii informatice în îmbunătățiri funciare și dezvoltarea durabilă a mediului, cu lucrările:
22. a) Modele de tip precipitații-scurgere utilizate în evaluarea riscurilor hidrologice. Aplicații în bazinul Bârladului, în colaborare cu Mihai Niculiță;
23. București – 15 noiembrie 2008, Sesiunea anuală de comunicări – Anul 2008 – Anul Pământului, cu lucrarea: Bazinul hidrografic Bahlui. Analiză morfometrică, în colaborare cu Mihai Niculiță (al doilea autor).
24. Niculiță Mihai, Rusu Constantin - Limite geomorfologice și limite de sol între versantul Dealului Copou și lunca pârâului Cacaina, Simpozionul Național de Geomorfologie, ed. a XXV-a, aprilie 2009, Cluj-Napoca – Arcalia.
25. Niculiță Mihai, Ciuhat Andrei, Minea Ionuț - Bălțile de tip bulhac de pe versantul nord-vestic al dealului Păun, Simpozionul Internațional “Geografia în contextul dezvoltării contemporane”, Universitatea Babeș-Bolyai, Zalău.
26. Niculiță Mihai, Rusu Constantin - Limite pedo-geomorfologice dintre versantul Dealului Copou și lunca pârâului Cacaina, A XIX-a Conferință Națională pentru Știința Solului – a XIX-a ediție, Universitatea Agronomică Ion Ionescu de la Brad, august 2009, Iași.
27. Mihai Niculiță – Interpolarea valorilor de pH ale solului printr-o metodă de interpolare constrânsă, Simpozionul Internațional Sisteme Informatice Geografice, ed. a XIV-a, 2009, Iași, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Romania.
28. Mihai Niculiță, Dumitriu Dan, Condorachi Dan – Manipularea modelelor tridimensionale ale malurilor raului Trotuș, obținute prin scanare terestră laser, Simpozionul Internațional Sisteme Informatice Geografice, 2009, ed. a XIV-a, Iași, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Romania.
29. Niculiță Mihai, Rusu Constantin – Analiza geomorfometrică a reliefului de cueste din Podișul Moldovei, Seminarul Geografic Dimitrie Cantemir, 2009, ed. a XIV-a, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, Romania.
30. Niculiță Mihai, Roșca Bogdan, Parnău Radu, Niculiță Iuliana – Utilizarea regresiei multiple in cartarea digitală a solului pe baze geomorfometrice, Simpozionul International Mediul Actual și Dezvoltarea Durabilă, 2009, ed. a XIV-a, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, Romania.
31. Niculiță Mihai – Analiza comparativă a surselor de altitudine disponibile pentru analiză geomorfometrică, Simpozionul Național de Geomorfologie: „Degradarea terenurilor în contextul schimbărilor globale”, ed. a XXVI-a, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 17-18 Septembrie 2010, Iași.
32. Niculiță Mihai, Negoiță Theodor - Factorii pedogenetici și învelișul de sol din Bjordallen, Spitsbergen, Factori și procese pedogenetice din zona temperată, 15-18 Septembrie 2010, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Vrancea. Romania.
33. Tanasă Iuliana Cornelia, Niculiță Mihai, Roșca Bogdan Pîrnău Radu - Pedometric techniques in spatialisation of soil properties for agricultural land evaluation, Simpozionul “Prospects for the 3rd Millenium Agriculture”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, 30 septembrie-2 octombrie 2010.
34. Mihai Niculiță, Rusu Cosntantin – Regionarea și clasificarea geomorfometrică a reliefului României utilizând modelul numeric al altitudinii suprafeței terenului SRTM, Simpozionul Național de Geomofologie, 14-17 iunie 2012, Baru.
35. Mihai Niculiță, Mărgărint Mihai Ciprian, Grozavu Adrian – Evoluția suprafețelor forestiere în județul Suceava în secolul XX, Lucrările Seminarului Internațional Dimitrie Cantemir, Ed. a XXXII-a, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 12-14 Octombrie 2012, Iași.
36. Mihai Niculiță – Realizarea unui cadru de lucru digital pentru modelarea probabilistică a deplasărilor în masă, Simpozionul Internațional Sisteme Informatice Geografice, Universitatea Babeș-Bolyai, ed. a XX-a, 9-10 noiembrie 2012, Cluj-Napoca.
37. Mihai Niculiță, Ionuț Minea, Dan Buruiană – Dinamica patului albiilor în bazinul râului Bahlui în perioada 1980-2008, Simpozionul Național de Geomorfologie, Universitatea Ștefan cel Mare, ed. a XXIX-a, 30 mai – 1 iunie 2013, Suceava.
38. Dan Dumitriu, Florin Obreja, Mihai Niculiță – Răspunsul albiei râului Trotuș la viiturile din perioada 2000-2010, Simpozionul Național de Geomorfologie, Universitatea Ștefan cel Mare, ed. a XXIX-a, 30 mai – 1 iunie 2013, Suceava.
39. Mihai Ciprian MĂRGĂRINT, Reza Pourghasemi HAMID, Mihai Niculiță, Goli Jirandeh ABBAS – Caracteristici morfometrice ale alunecărilor de teren din bazinul hidrografic al Jijiei (NE României), al XXX-lea Simpozion național de Geomorfologie “Relevanța geomorfologiei pentru societate – realizări și perspective”, Stațiunea Geografică Orșova, 29 – 31 Mai, 2014.
40. Mihai Ciprian MĂRGĂRINT, Reza Pourghasemi HAMID, Mihai Niculiță - Compararea și validarea regresiei logistice și modelelor de susceptibilitate la deplasări în masă în bazinul hidrografic Jijia, Podișul Moldovenesc, al XXX-lea Simpozion național de Geomorfologie “Relevanța geomorfologiei pentru societate – realizări și perspective”, Stațiunea Geografică Orșova, 29 – 31 Mai, 2014.
41. Mihai Ciprian MĂRGĂRINT, Mihai Niculiță,– Progress in landslide susceptibility assessment in Moldavian Plateau (N-E Romania) based on semi and quantitative methods, al IX-lea Simpozion Internațional Mediul Actual și Dezvoltarea Durabilă, UAIC, Iași, 6-8 Iunie, 2014.
42. Mihai Niculiță, Mihai Ciprian MĂRGĂRINT, - Automatic extraction of shape morphometry of landslides from the Moldavian Plateau (N-E Romania), al IX-lea Simpozion Internațional Mediul Actual și Dezvoltarea Durabilă, UAIC, Iași, 6-8 Iunie, 2014.
43. Mihai Niculiță, Mihai Ciprian MĂRGĂRINT, Bogdan BOCA – DEM processing for landslide volume estimation, al IX-lea Simpozion Internațional Mediul Actual și Dezvoltarea Durabilă, UAIC, Iași, 6-8 Iunie, 2014.
44. Mihai Niculiță, Iuliana Cornelia NICULIȚĂ - Cadru conceptual pentru evaluarea riscului la deplasări în masă din perspectiva bonitării solurilor și a modului de utilizare al terenului, Simpozionul Internațional Factori și procese pedogenetice din zona temperată « Antrosoluri – Tehnosoluri. Taxonomie, problematizare, perspective» 19-21 Septembrie 2014.
45. Cristian TODOSI, Mihai Niculiță, Constantin RUSU – Modelarea și valdiarea eroziunii solurilor în bazinul hidrografic al lacului de acumulare Ciurbești, Simpozionul Internațional Factori și procese pedogenetice din zona temperată « Antrosoluri – Tehnosoluri. Taxonomie, problematizare, perspective» 19-21 Septembrie 2014.
46. Silviu DORU, Mihai Niculiță, Constantin RUSU – Evoluția utilizării terenului în cadrul teritoriului comunei Valea Lupului din perspectiva utilizării resurselor de sol, Simpozionul Internațional Factori și procese pedogenetice din zona temperată « Antrosoluri – Tehnosoluri. Taxonomie, problematizare, perspective» 19-21 Septembrie 2014.
47. Mihai Niculiță, Dan Cristea - Mapping books: conectarea manualelor geografice școlare cu harta, Simpozionul Internațional Dimitrie Cantemir, ed. a XXIV-a, Iași, 19-21 Septembrie, 2014.
48. Adrian Andrei, Mihai Niculiță, Ionuț Minea - Observații hidrogeologice în arealul localitxxxxii Mădârjac, Simpozionul Internațional Dimitrie Cantemir, ed. a XXIV-a, Iași, 19-21 Septembrie, 2014.
49. Mihai Niculiță, Boca Bogdan – Estimarea rezoluției, preciziei, nesiguranței și erorilor MNAST-urilor obținute prin interpolarea curbelor de nivel de pe hărțile topografice utilizând date LIDAR, Simpozionul Internațional Dimitrie Cantemir ed. XXXI, ed. a XXIV-a, Iași, 19-21 Septembrie, 2014.
50. Cristian Todosi, Mihai Niculiță, Constantin Rusu – Analiza colmatării lacului Rediu, Simpozionul Internațional Dimitrie Cantemir ed. XXXI, ed. a XXIV-a, Iași, 19-21 Septembrie, 2014.
51. Silviu Doru, Mihai Niculiță, Constantin Rusu – Dinamica utilizării terenurilor comunei Mogoșești în perioada 1962-2010, Simpozionul Internațional Dimitrie Cantemir ed. XXXI, ed. a XXIV-a, Iași, 19-21 Septembrie, 2014.
52. Adrian Andrei, Mihai Niculiță, Bogdan Boca – Metode de clasificare a datelor altitudinale LIDAR pentru zonele împădurite din bazinul râului Șacovăț, Simpozionul Internațional SIG – Ed. a XXII-a, 24-25 octombrie 2014, Chișinău, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Știința a Moldovei.
53. Silviu Doru, Mihai Niculiță, Constantin Rusu – Utilizarea algebrei rasterelor pentru detecția schimbărilor utiliyzării terenului, Simpozionul Internațional SIG – Ed. a XXII-a, 24-25 octombrie 2014, Chișinău, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Știința a Moldovei.
54. Mihai Niculiță, Bogdan Boca, Cristian Todosi – Metode de clasificare a datelor altitudinale LIDAR pentru lacurile de acumulare și a bazinelor versant ale acestora, Simpozionul Internațional SIG – Ed. a XXII-a, 24-25 octombrie 2014, Chișinău, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Știința a Moldovei.
55. Mihai Niculiță, Bogdan Boca – Tehnica diferenței modelelor digitale ale terenului aplicată pentru curbele de nivel ale hărților topografice 1:5 000 și datelor altituinale LIDAR, Simpozionul Internațional SIG – Ed. a XXII-a, 24-25 octombrie 2014, Chișinău, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Știința a Moldovei.
56. Todosi Cristian, Mihai Niculiță, Bogdan Boca – Tehnica diferenței modelelor digitale ale terenului aplicată datelor batimetrice pentru estimarea volumelor de sedimente din lacurile de acumulare, Simpozionul Internațional SIG – Ed. a XXII-a, 24-25 octombrie 2014, Chișinău, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Știința a Moldovei.