Skip to content Skip to navigation

Regulament desfăşurare lucrări practice Teledetecție

imaginea utilizatorului mihai.niculita

Regulamentul de desfăşurare a lucrărilor practice la disciplina Geomorfologie este compus din:
1. *"Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011"*
2.
"Regulament privind desfăşurarea activităţii didactice pentru studii universitare de licenţă"
3.*"Codul de etică a Universtăţii Al. I. Cuza Iaşi"*
4. *"Regulamentul Facultăţii de Geografie şi Geologie"*
5.*"Regulamentul Departamentului de Geografie"*

*"Structura anului universitar 2011-2012, studii de licenţă"*

În sinteză există o serie de puncte importante:

1. Extras din regulamentul privind desfăşurarea activităţii didactice pentru studii universitare de licenţă (http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/University/Documente/regulamentdida..., descărcat în data de 25.09.2010):
“Art. 27. Exmatricularea are loc dacă studentul se află în una din următoarele situaţii:

(c) studentul a fost dovedit că a încercat să promoveze examenele prin fraudă;

(e) studentul a săvârşit abateri grave de la disciplina universitară.”

“Art. 49. Formele de evaluare, criteriile de acordare a notelor, acoperirea creditelor, bibliografia necesară etc. sunt stabilite de către cadrul didactic titular, aprobate în colectivele sau departamentele de specialitate şi aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul semestrului în care se studiază disciplina. Ele rămân aceleaşi pe întreaga durată a semestrului. ”

“Art. 50. Perioada de evaluare a studenţilor pe parcursul semestrului este de 2 săptămâni. Ea se distribuie astfel:
a) o săptămână de evaluare după parcurgerea aproximativ a unei jumătăţi din problematica disciplinei;
b) o săptămână de evaluare după parcurgerea întregii problematici, dar numai din materia rămasă.

Facultăţile pot propune, cu acordul Biroului Senat, şi alte modalităţi de evaluare care sunt în concordanţă cu aceste cerinţe generale.
Art. 51. Stabilirea perioadelor de evaluare este de competenţa fiecărei facultăţi în parte, conform structurii anului universitar aprobată de către Senat, ţinându-se seama de principiile enunţate mai sus. Perioadele de evaluare sunt aceleaşi pentru toate specializările din interiorul unei facultăţi şi se aprobă de Biroul Senatului la propunerea consiliului facultăţii. Programarea evaluărilor, formele de desfăşurare a acestora, locul de examinare şi comisiile de evaluare sunt de competenţa facultăţilor.
Art. 52. Fiecare cadru didactic este obligat ca în fişa disciplinei (programa analitică) să treacă explicit perioada de evaluare, modalităţile în care evaluarea se va realiza, exigenţele pe care trebuie să le îndeplinească studenţii pentru a se putea prezenta la activitatea de evaluare. Această fişă a disciplinei trebuie adusă la cunoştinţa studentului la începutul semestrului în care se studiază disciplina. Conducerile facultăţilor au obligaţia de a depune fişele disciplinelor la Departamentul Programe Didactice al Rectoratului la începutul fiecărui semestru universitar.
Art. 53. Evaluarea se realizează de către o comisie formată din cadrul didactic care a predat disciplina respectivă şi cadrul didactic care a condus seminariile (lucrările practice) sau, în cazuri speciale, un alt cadru didactic desemnat de şeful de departament.
Art. 54. Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 la 10, exprimate în numere întregi, nota minimă de promovare fiind 5. Studentul este considerat promovat dacă media aritmetică a rezultatelor celor două evaluări este cel puţin 5. În urma examinării unei serii de studenţi, notele celor promovaţi vor reflecta o distribuţie asemănătoare clopotului lui Gauss. Referinţa (fără rigiditate în privinţa procentajelor) este sistemul de notare ECTS, cu 5 note de promovare (A - E), în care nota maximă, A, se acordă primilor 10 % dintre promovaţi, nota B - următorilor 25 %, nota C - următorilor 30 %, nota D - următorilor 25 %, nota E - ultimilor 10 %.
La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se recomandă ca notele să fie redistribuite pe calificative astfel:
A = 9, 10
B = 8
C = 7
D = 6
E = 5”

“Art. 58. Dacă studentul consideră că a fost apreciat incorect, el poate adresa o cerere decanului facultăţii, prin care să solicite reevaluarea de către o nouă comisie. Decanul facultăţii poate aproba o astfel de cerere, comisia nou constituită incluzând în mod obligatoriu şi titularul disciplinei. La probele orale nu se admit contestaţii.”
2. Extras din Codul de etică al Universității “Alexandru Ioan Cuza“ (http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/University/Documente/CoduldeEtica.doc, descărcat în data de 25.09.2010):
“Art.15 – Membrii comunităţii universitare au următoarele obligaţii:
1. Să respecte prevederile legilor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea, ale Codului muncii, ale
Cartei Universităţii, ale Regulamentului de ordine interioară, precum şi hotărârile conducerii Universităţii, facultăţilor, departamentelor şi catedrelor;
2. Să respecte ordinea, moralitatea, onoarea personală şi drepturile celorlalţi, atât în interiorul
Universităţii, cât şi în afara ei;
3. Să asigure dezvoltarea unui climat de civilitate, respect reciproc, recunoaştere şi preţuire a demnităţii individuale, bunăvoinţă, toleranţă, grijă, solidaritate, ataşament faţă de instituţie şi faţă de valorile pe care aceasta le promovează;
4. Să-şi îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile didactice, de studii, de serviciu, în acord cu principiul profesionalismului;
5. Personalul didactic trebuie să probeze calităţi ştiinţifice şi psihopedagogice, obiectivitate, spirit de dreptate, corectitudine în activitatea de predareînvăţare, de cercetare şi publicare, de evaluare a performanţei;
6. Cadrele didactice şi de cercetare trebuie să respecte principiul proprietăţii intelectuale, să precizeze contribuţia personală întro cercetare desfăşurată prin acord de colaborare, să utilizeze informaţia prin citarea corectă şi indicarea sursei de documentare;
7. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel nedidactic este obligat să nu primească, să nu ofere şi să nu tolereze folosirea unor mijloace ilicite în desfăşurarea activităţii lor;
8. Studenţii au obligaţia să respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare şi nedidactic, precum şi autoritatea organismelor de conducere ale Universităţii şi ale facultăţilor;
9. Studenţii sunt obligaţi să nu primească, să nu ofere şi să nu tolereze folosirea unor mijloace ilicite în timpul examinării, în pregătirea referatelor, lucrărilor de licenţă, a dizertaţiilor; să nu comită fraudă intelectuală;
10. Studenţii sunt obligaţi să folosească în mod civilizat patrimoniul Universităţii; să nu deterioreze baza materială din sălile de curs şi de seminar, din laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, terenuri sportive, spaţii amenajate pentru recreere;
11. Toţi membrii comunităţii universitare sunt obligaţi să respecte Regulamentul de folosire a reţelei Internet şi a reţelei proprii de informatizare a Universităţii;
12. Membrii comunităţii universitare trebuie să se abţină de la comiterea oricăror fapte care pot adduce atingere prestigiului şi imaginii Universităţii.”

3. Extras din Regulamentul de organizare şi functionare a Facultatii de Geografie si Geologie (http://www.geo.uaic.ro/secr/regulamente/reg1/regulament_facultate.pdf ,descărcat în data de 25.09.2010):
“Art. 17 – Studenții

Evaluarea
Evaluarea cunoștintelor se face prin: examene, colocvii, proiecte, verificari pe parcurs, etc. … Pentru o evaluare continuă cât mai obiectivă, se stabilesc următoarele reglementări privind organizarea examenelor şi colocviilor şi acordarea calificativelor finale:
Nu se acceptă prezentarea la examen fără o prezență de cel puțin 80% la seminarii sau lucrările practice. În ultimele două săptămâni dintr-un semestru nu pot fi recuperate mai mult de 17% dintre lucrările de laborator (1 din 6 sau 2 din 12). Recuperarea se poate face numai cu alte grupe programate.

Frauda la examene se pedepsește cu exmatricularea. Copierea lucrărilor de laborator, proiectelor, lucrărilor de licență, disertație, tezelor de doctorat etc. este considerată fraudă şi se pedepseşte ca atare.
…”

4. Criteriile de valuare la lucrări practice disciplina Informatică Aplicată:

  • Planșe predate la fiecare oră = 70% (suma notelor planșelor/nr. total planșe)
  • Testare finală = 30 %
  • Maxim 1 punct bonificație pentru prezență completă și/sau participare activă la ore/li>

pe care studenții le iau la cunoștință, prin semnătură.